Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszeniowy - staż

(To pytanie jest wymagane)
Preferowany staż
(To pytanie jest wymagane)
Twoje dane
(To pytanie jest wymagane)
Rok studiów
(To pytanie jest wymagane)
Dane studiów
Język obcy (opcjonalne)
Angielski
(To pytanie jest wymagane)
CV Przyjmujemy pliki w formatach: doc, docx, pdf, rtf, png, jpg, odt max. rozmiar 2048 KB.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 2. Administratorem danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: do@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 630. 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5. Dane osobowe Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego będzie przekazywał innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego okresu archiwizacji tj. przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano umowę zlecenie. 7. Osobie przekazującej swoje dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 8. Osoba ta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy. Osoba przekazująca swoje dane jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do zawarcia i realizacji umowy zlecenia.